Motto szkoły: Warto podjąć wysiłek, żeby być lepszym - Jan Paweł II  

Witamy na stronie Zespołu Szkół w Czerśli

Strona główna
Czerśl
Historia szkoły
Patron
English
Plan lekcji i zajęć
Kadra
Stołówka szkolna
Konsultacje
Dokumenty szkolne
Zadania szkoły
Szkoła w obiektywie
SU
Erasmus+
Rekrutacja
Laboratoria przyszłości
Comenius
Zdalne nauczanie
Zawody sportowe
RODO
Dostępność placówki
Kontakt

 Cele i zadania szkoły


1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jedn. tekst Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie. W szczególności zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psycho-fizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej  i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Szkoła umożliwia uczniom :

1) Realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie,

2) Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; umożliwia rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych,

3)  Rozwijanie różnorodnych zainteresowań  poprzez organizowanie wielu form zajęć pozalekcyjnych,

4)  Mającym trudności w nauce udział w zajęciach  dydaktyczno-wyrównawczych  w celu wyrównania braków edukacyjnych,

5)  Z grup dyspanseryjnych udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej,

6)  Poznanie dziedzictwa kultury narodowej, podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej,  a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury,

7)  Uczestniczenie  w szkolnej nauce religii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci,

8)   Korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego,

9)   Korzystanie z  zajęć w świetlicy,

10) Współpracę z instytucjami wspomagającymi działalność szkoły np. KPP w Łukowie, GOK, ŁOK, GOPS, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łukowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie.

3. Szkoła realizuje:

1)      Podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzonych przez MENiS,

2)      Tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Zespołu,

3)      Wewnątrzszkolny System Oceniania zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną,

4)      Szkolny Program Wychowawczy zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną,

5)      Szkolny Program Profilaktyki zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

4.  Dyrektor Zespołu za zgodą organu prowadzącego może przydzielić dodatkowe godziny  na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.

5.   Sposoby realizacji zadań:  

1)      Nauczyciele poszczególnych przedmiotów wybierają program nauczania z zestawu programów zatwierdzonych przez MENiS,

2)      Szkolny zestaw programów nauczania dopuszcza w formie zarządzenia do użytku szkolnego dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

3)      Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodne z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, obowiązujące dla danego przedmiotu nauczania w formie Przedmiotowego Systemu Oceniania,

4)      Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów,

5)      Nauczyciel kształcenia zintegrowanego kwalifikuje uczniów na zajęcia wyrównawcze, zaś nauczyciel wychowania fizycznego na zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

6)      Dyrektor Zespołu może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki- wniosek do dyrektora  może złożyć:

a)      uczeń, za zgodą rodziców,

b)      rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

c)      wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą rodziców,

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7)      Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na jej terenie oraz poza terenem szkoły w trakcie wycieczek:

a)   podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia; zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora Zespołu o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć,

b)   podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami,

c)   nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według ustalanego przez dyrektora  harmonogramu:

    - nauczyciele po skończonych zajęciach przez uczniów odprowadzają ich do  szatni,

             - za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający zastępstwo.

8)      Każdy pracownik Zespołu oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielenia pomocy uczniom z dysfunkcjami.

9)      Uczniom z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnych warunkach materialnych dyrektor Zespołu wraz z Radą Rodziców - na wniosek zainteresowanych rodziców lub uczniów - organizują doraźną pomoc materialną lub zwalniają z opłat, równocześnie czyniąc starania o pozyskanie dodatkowych środków na tę działalność.

10)  Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących     w tym oddziale, zwanemu wycho­wawcą.

6.  W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców wybiera się jeden w miesiącu tzw. Dzień Otwarty , podczas którego rodzice mają prawo do:

1)    Zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi w danej klasie i szkole oraz            z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,   

2)    Uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności        w nauce,

3)    Uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

4)    Uzyskiwania informacji oraz porad od pedagoga,

5)    Wyrażania i przekazywania dyrektorowi Zespołu opinii na temat pracy Zespołu.

7.  Wszyscy nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do uczestniczenia w Dniu Otwartym, a wychowawcy klas do zorganizowania dodatkowo (co najmniej raz na kwartał) spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.